Compliancecheck

#02

De grenswaarden voor asbest zijn per 1-1-2017 ingrijpend aangepast
Lees meer
Grenswaarden voor Asbest Ingrijpend Aangepast - Compliance Check

De grenswaarden voor asbest zijn per 1-1-2017 ingrijpend aangepast

Met ingang van 1 januari 2017 is het Arbobesluit gewijzigd, in verband met de invoering van een nieuwe lagere grenswaarde voor blootstelling aan asbest amfibolen (mineralen) op de werkplek.

Deze lagere grenswaarden bieden een betere bescherming aan de gezondheid van mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan asbest amfibolen, bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbest uit gebouwen. Deze aanpassingen waren nodig omdat uit advies van de Gezondheidsraad naar voren is gekomen dat de gezondheidsrisico’s van asbest ernstiger zijn dan gedacht.

In de aanpassingen in het Arbobesluit van 1 juli 2014 is een onderscheid gemaakt tussen de twee typen asbest, namelijk chrysotiel en amfibolen. Daarbij is de grenswaarde voor chrysotiel verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels per kubieke meter. Nu volgen dus ook de nieuwe grenswaarden voor amfibolen.

De grenswaarde voor asbest amfibolen wordt eveneens verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels per kubieke meter. Een verdere verlaging naar 300 vezels per kubieke meter wordt op dit moment door de SER nog niet haalbaar geacht. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal, samen met de SER, over uiterlijk 5 jaar opnieuw naar de haalbaarheid kijken.

Met dit besluit zijn ook de wijzigingen op het gebied van de risicoklasse-indeling en de eindmeting in werking getreden. Lees hierover meer bij Compliance Check #3.

Deze aangepaste grenswaarde houdt in dat bij verwijdering van materialen waarin asbest amfibolen aanwezig zijn, vaker dan voorheen een blootstelling boven de grenswaarde wordt verwacht. Hierdoor worden er extra eisen gesteld aan de bescherming en veiligheid. Ook zullen meer en verdergaande beschermingsmaatregelen moeten worden genomen bij werkzaamheden met een te verwachten hoge blootstelling aan asbest amfibolen. Werkwijzen of methodieken zullen soms ingrijpend moeten worden aangepast of herzien.

Voor opdrachtgevers is het verplicht, voorafgaand aan het (laten) verwijderen van asbest of asbesthoudend materiaal, eerst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.

Meer informatie?

Neem contact op met onze specialist Ronald Grinwis ronald.grinwis@kiwacompliance.nl. U kunt ook contact opnemen met advies@kiwacompliance.nl.