Compliancecheck

#03

De risicoklasse-indeling voor asbest is per 1-1-2017 herzien
Lees meer
Risicoklasse-indeling voor Asbest Herzien - Compliance Check

De risicoklasse-indeling voor asbest is per 1-1-2017 herzien

Vanaf 1 januari 2017 is de risicoklasse-indeling vereenvoudigd. Er worden nu nog twee risicoklassen gehanteerd:

  • Klasse 1: Zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht wordt.
  • Klasse 2: Zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden verwacht wordt.

—  — In situaties van gecombineerde blootstelling (aan zowel asbest amfibolen als chrysotiel asbest) geldt daarbij dat de effecten van beide typen vezels opgeteld worden. Dus als de som van de concentraties hoger is dan 2.000 vezels/m3, geldt risicoklasse 2. —  —

Klasse 2 kent daarnaast nog een variant:

  • Klasse 2a: Zijn de werkzaamheden waarbij een overschrijding van de grenswaarden voor asbest amfibolen wordt verwacht. In deze klasse moet bij de eindmeting een toetswaarde van 2.000 vezels/m3 gehanteerd worden. Voor deze waarde geldt dat deze op dit moment alleen bepaald kan worden door gebruik te maken van de SEM-methode (Scanning Elektronenmicroscopie).

Op Klasse 2a zijn enkele uitzonderingen:

  • Wanneer er uitsluitend sprake is van kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product waarvoor geen bewerkingen nodig zijn
  • Wanneer de (te verwachten) concentratie van asbest amfibolen in de lucht, beperkt is*

In een Ministeriële regeling, die later dit jaar gepubliceerd wordt, worden deze begrippen nader uitgewerkt. Houd daarom compliancecheck.nl, kiwacompliance.nl of onze social media in de gaten om op de hoogte te blijven.

Voor deze uitzonderingen zal bij de eindmeting een toetswaarde van 10.000 vezels/m3 gebruikt mogen worden, net zoals in de rest van Klasse 2. Ook binnen een risicoklasse geldt dat de te nemen maatregelen afgestemd moeten worden op het risico. Bij werkzaamheden waarbij veel vezels kunnen vrijkomen, moeten dus maatregelen getroffen worden die de emissie en blootstelling meer zullen beperken.

Per 1-1-2017 is er ook een nieuwe lagere grenswaarde voor blootstelling aan asbest amfibolen op de werkplek vastgesteld. Lees hier meer over in Compliance Check #2.

De invoering van een lagere grenswaarde ter voorkoming van emissie is een belangrijke stap in het voorkomen van incidenten met deze gevaarlijke stoffen. Het goed voorbereiden van projecten, onderhoud of renovatie (planvorming), en daarnaast projectbegeleiding namens de opdrachtgever tijdens de uitvoering door een onafhankelijke asbestadviseur, is minstens zo belangrijk. Projecten die qua omvang, specialistisch werk, veiligheidsaspecten, mediagevoeligheid of tijdsdruk uniek van aard zijn vragen veel aandacht en expertise. Dus ook al wordt de wet- en regelgeving strakker, de veiligheid van een project hangt grotendeels af van de ingehuurde experts.

* verwijdering van asbesthoudend materiaal dat maximaal 2 massaprocent amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthofylliet, tremoliet en crocidoliet bevat; of een asbestverwijdering waarbij gedurende de duur van de asbestverwijderingswerkzaamheden tussen de asbesttoepassing en de werknemer die de verwijdering uitvoert een niet-betreedbare afscheiding aanwezig is, waarmee de asbesttoepassing in zijn geheel lekvrij omsloten wordt.

Meer informatie?

Neem contact op met onze specialist Ronald Grinwis via ronald.grinwis@kiwacompliance.nl of mail naar advies@kiwacompliance.nl.