Compliancecheck

#17

Drinkwaterbesluit verplicht controles en metingen
Lees meer
Drinkwaterbesluit Verplicht Controles en Metingen - Compliance Check

Drinkwaterbesluit verplicht controles en metingen

In stilstaand water tussen de 25 en 45 graden Celsius kan de legionellabacterie explosief snel groeien. Wordt er gesproeid met water, dan kan iemand hele kleine druppeltjes water, aerosolen genoemd, inademen. Op deze wijze vindt besmetting plaats. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan tijdens het douchen, het sproeien met een tuinslang maar ook bij whirlpools waar veel kleine waterdruppeltjes ingeademd kunnen worden.

De wet- en regelgeving op het gebied van legionella-preventie is vastgelegd in het Drinkwaterbesluit en is bepalend voor drinkwaterbedrijven, eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties en prioritaire instellingen. Lees hier meer over in Compliance Check #16.

Collectieve leidingnetten

Eigenaren van een collectief leidingnet, een net waarmee drinkwater aan derden beschikbaar wordt gesteld, hebben een zorgplicht voor het leveren van deugdelijk drinkwater. De installatie moet voldoen aan de NEN 1006-eisen, en daarmee dus goed ontworpen, beheerd en onderhouden zijn. Als hier door de eigenaar niet aan voldaan wordt, kan deze boetes opgelegd krijgen en aansprakelijk gesteld worden voor eventuele incidenten. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor de taak tot legionellapreventie.

Prioritaire instellingen

Bepaalde doelgroepen, waaronder ouderen en minder beperkten, kunnen vatbaarder zijn voor legionellose. Daarom zijn een aantal type instellingen verplicht extra maatregelen te nemen om legionellagroei in de drinkwaterinstallatie te voorkomen. Deze instellingen worden prioritaire instellingen genoemd. Op hoofdlijnen zijn dit: zorginstellingen, ziekenhuizen, gebouwen met logiesfunctie, asielzoekerscentra, badinrichtingen, jachthavens en truckstops. Eigenaren van prioritaire instellingen zijn verplicht om een legionellarisicoanalyse op te stellen en een hieruit volgend beheersplan uit te voeren. Het opstellen van een risicoanalyse en het aanvullende beheersplan dient gedaan te worden door een BRL 6010-gecertificeerde instelling. De eigenaar is daarnaast verplicht om een logboek bij te houden van alle installatieaanpassingen en de uitgevoerde beheersmaatregelen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft hierin een controlerende taak, maar kan ook boetes opleggen en zelfs strafrechtelijk vervolgen.

 

Meer informatie

Neem geen risico met drinkwater en neem contact op met Kiwa Compliance voor uw legionellarisicoanalyse, beheersplan en maatregelen. Mail naar advies@kiwacompliance.nl.