Compliancecheck

#12

Belang van deskresearch bij asbestinventarisatie
Lees meer
Belang van Deskresearch bij Asbestinventarisatie - Compliance Check

Belang van deskresearch bij asbestinventarisatie

Een volledige asbestinventarisatie bestaat uit deskresearch, een inspectie van het volledige gebouw in combinatie met monsterafname, analyse en uiteindelijk een rapportage. Hiervoor moeten álle ruimten onderzocht zijn. Er zijn natuurlijk ook vaak plaatsen in een gebouw die niet vrij toegankelijk zijn en waarvoor destructief onderzoek noodzakelijk is. Denk hierbij aan de fundering of de constructie van een gebouw. Op tekeningen of in het bestek is vaak aangegeven welke materialen er gebruikt zijn voor bijvoorbeeld riool- en hemelwaterafvoer, voor dakplaten of vochtkering langs kozijnen en boven de fundering. In grotere gebouwen is aan de hand van een tekening vaak te achterhalen hoe de brandcompartimenten zijn opgebouwd en ingedeeld.

Aan de hand van goede deskresearch zijn op voorhand inschattingen te maken van de plaatsen waar eventueel asbest te verwachten is. Met name díe locaties in het gebouw, die visueel moeilijk of niet waarneembaar zijn, kunnen dankzij deskresearch toch inzichtelijk worden. Een goede deskresearch kan van grote waarde zijn voor de nauwkeurigheid van de uit te voeren werkzaamheden. Hiertoe worden bouwtekeningen, plattegronden, bestekken, oude inventarisatierapporten e.d. geraadpleegd.

Historische asbestgegevens en naslagwerken

In het verleden leidde het niet kunnen bemonsteren van (delen van) objecten tot een onvolledig rapport. Tegenwoordig is het mogelijk om asbestgegevens uit het verleden, aanwezige kennis van apparaten waarin asbest verwerkt zit en objecten en informatie uit naslagwerken te gebruiken in inventarisatierapporten. Hierdoor is vergaand sloopwerk voor deze apparaten en objecten om monsters te nemen niet altijd meer noodzakelijk.

Indien de gegevens van de te onderzoeken apparaten en objecten niet volledig zijn, of totaal ontbreken, resulteert dit automatisch in de hoogste risicoklasse 2a.

Bij een gedegen asbestinventarisatie zult u dus altijd gevraagd worden naar de tekeningen, bestekken en historische gegevens.

Meer informatie

Kiwa Compliance is expert in asbestinventarisaties en heeft kennis en ervaring in woningbouw, vastgoed, energie en industrie, zorg, scholen, recreatie en maritiem. Neem voor meer informatie contact met ons op via advies@kiwacompliance.nl.