Compliancecheck

#09

Stappenplan bij een asbestcalamiteit
Lees meer
Stappenplan bij een Asbestcalamiteit - Compliance Check

Stappenplan bij een asbestcalamiteit

Als asbest verwerkt is als hechtgebonden toepassing zitten de asbestvezels stevig vast in het materiaal, zoals cement. Dit betekent dat de asbestvezels niet gemakkelijk in het milieu terecht kunnen komen en dus ook niet ingeademd kunnen worden. Bij niet-hechtgebonden asbesttoepassingen is de kans op emissie en dus blootstelling vele malen groter door de kleine hoeveelheid bindmiddel en grote hoeveelheid asbestvezels.

Wat kan gebeuren, is dat er onverwachts schade ontstaat aan het asbesthoudend materiaal. Bij brand, explosies, storm- en waterschades en bij het onbewust en onverhoopt bewerken van asbesthoudende materialen bestaat er een kans dat asbestdeeltjes in de lucht en in de omgeving terechtkomen. We spreken dan van een asbestcalamiteit.

Snel en adequaat handelen is hierbij van groot belang. In eerste instantie om de veiligheid van de omstanders te waarborgen, maar ook om verdere verspreiding van asbest te voorkomen. Met deskundig optreden beperkt u (onnodige) risico’s of overlast tot een minimum.

Als er een calamiteit is dan moet het asbest met spoed verwijderd worden. Door de beschadiging van het materiaal kunnen er namelijk vezels vrijkomen en deze kunnen ingeademd worden. In het geval van spoed moet er een noodplan klaarliggen. In dit plan staat wat er bij een calamiteit moet gebeuren om de schade te beperken en om ervoor te zorgen dat er geen mensen aan asbest worden blootgesteld. Het noodplan is een essentieel onderdeel van het asbestbeheersplan.

Daarom moeten alle eigenaren van gebouwen die asbest bevatten een asbestbeheerplan opstellen. Hierin moet staan waar het asbest zich bevindt, en in hoeverre deze schadelijk is voor mensen die regelmatig in het gebouw aanwezig zijn. Daarnaast moeten er maatregelen in staan die de veiligheid van bezoekers en werknemers waarborgt.

Welke stappen ondernomen moeten worden bij een calamiteit:

  • Bepalen van de aard en de omvang van het vrijgekomen asbest
  • Risicobeoordeling Asbest van actueel en/of potentieel risico
  • Advies aan brandweer, hulpverleners, milieu-instanties en gemeenten
  • Afzetten van het (potentieel) met asbest verontreinigde gebied
  • Planvorming asbestverwijdering en eventuele asbestverontreinigingen
  • Coördinatie en toezicht op asbestverwijdering door een gecertificeerde asbestsaneerder
  • Ondersteuning bij het afhandelen van de oplevering (vrijgave, documentatie)

Maatschappelijke onrust bij een calamiteit

Bij een asbestincident is het belangrijk om zo snel mogelijk betrouwbare informatie aan betrokkenen (bijvoorbeeld omwonenden), algemeen publiek en de pers te verstrekken. Informatie over het incident zelf, de gezondheidsrisico’s van asbest en de maatregelen die getroffen worden om ongewenste blootstelling te voorkomen. Verspreiding van, en mogelijke blootstelling aan asbest kan tot vragen en ongerustheid onder de bevolking leiden. Dit kan nog versterkt worden door de media-aandacht die een asbestincident vaak krijgt. Kiwa Compliance helpt en adviseert ten tijde van een calamiteit met crisiscommunicatie.

Meer informatie

Of u nu wel of geen asbestbeheersplan heeft, neem bij een calamiteit altijd contact op met Kiwa Compliance op ons calamiteitennummer: 0800 – 247 02 47. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via advies@kiwacompliance.nl.